Er zijn zonneparken in ontwikkeling op twee locaties in Eerbeek: Lombok en Eerbeek-Noord.

Nederland moet verduurzamen en de gemeente Brummen heeft de opgave om 100ha netto aan zonnevelden in ontwikkeling te brengen tot 2030.

In dat kader heeft de gemeente Brummen op 10 januari 2022 een tender opengesteld voor de ontwikkeling van de eerste tranche van 35 ha zonnepanelen op land. Initiatiefnemers hebben tot uiterlijk 4 april om een plan in te dienen voor de tender. De gemeente zal uit alle ingediende plannen de besten selecteren, met een maximum van 35ha, die verder mogen ontwikkelen richting een vergunningsaanvraag.

Meer informatie over de tender en over het uitnodigingskader windmolens en zonneparken vindt je op de website van de gemeente Brummen:

BrummenEnergie is voornemens om samen met Solarfields (ontwikkelaar en producent van zonne-energie) twee plannen in te dienen voor de tender. Beide partijen zijn gelijkwaardig partner en worden beide voor de helft eigenaar van het project. Het gaat om de volgende initiatieven:

Zonnepark Lombok

De locatie van het project Lombok ligt ten noord-westen van Eerbeek en omvat 3 percelen

zonnepark kaart

Zonnepark Eerbeek Noord

De locatie van het project Eerbeek Noord ligt tussen Eerbeek en het Apeldoorns kanaal

zonnepark kaart

Voor beide projecten geldt dat niet het hele plangebied zal worden ingevuld met zonnepanelen. Belangrijke uitgangspunten naast de opwek van duurzame energie zijn: leefbaarheid, het versterken en herstellen van oorspronkelijke landschapselementen en biodiversiteit, 50% lokaal eigendom (betekent dat 50% van de opbrengsten ten goede komt aan de Eerbeekse gemeenschap) en het direct leveren van groene stroom aan de industrie waardoor o.a. het lokale elektriciteitsnet niet wordt belast.

Eigenaar van alle gronden is het melkveebedrijf van de Familie Vos aan de Lombokweg. Zij willen hun bedrijfsactiviteiten op deze plek stoppen en elders voortzetten.

Op 7 en 14 februari zijn er bewonersbijeenkomsten geweest voor de directe omwonenden van beide projecten. Op deze bijeenkomsten hebben we informatie gedeeld over het initiatief en de eerste ontwerpschetsen gedeeld. Ook hebben we de ideeën en zorgen van omwonenden besproken.

Hoe nu verder?

Op 4 april hebben BrummenEnergie en Solarfields voor beide projecten een plan ingediend bij de gemeente. De gemeente streeft ernaar om in september - oktober 2022 een keuze te hebben gemaakt uit alle initiatieven die worden ingediend. Zodra wij weten of we wel of niet verder mogen gaan met de ontwikkeling van één of beide projecten, zullen wij hierover berichten. Als we verder mogen, zullen wij verder gaan met de uitwerking van het plan richting vergunningsaanvraag. Er worden dan opnieuw bewonersavonden georganiseerd, en ook andere belanghebbende partijen zullen worden betrokken in het ontwikkelproces.