Stevig mandaat leden coöperaties voor starten planologische fase IJsselwind

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek (milieutechnische, financiële en maatschappelijke draagvlak) is bij de vier coöperaties voorgelegd aan de leden. Daarbij is de leden gevraagd of zij op basis van de resultaten kunnen instemmen met het starten van de volgende fase in de ontwikkeling van IJsselwind: de planologische fase. In de planologische fase wordt het bestemmingsplan aangepast en de omgevingsvergunning aangevraagd. Over zowel bestemmingsplanwijziging als het verlenen van een omgevingsvergunning moet de gemeenteraad van Zutphen besluiten. Zij moeten hierover besluiten omdat de drie beoogde molens alle drie op grondgebied van de gemeente Zutphen staan.

De ledenvergaderingen van BrummenEnergie, EnergieRijk Voorst en Zutphen Energie hebben in unaniem ingestemd met starten van de volgende fase. Bij LochemEnergie heeft de besluitvorming in twee stappen plaatsgevonden. In een eerste vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de vragen en mening van tegenstanders (o.a. een aantal leden van LochemEnergie die ook zijn verenigd in Eefde Tegenwind) en voorstanders. In een tweede vergadering is gestemd over het voorstel van het bestuur van Lochem Energie om in te stemmen met het starten van de volgende fase. 96 leden (=75%) stemden voor, 31 leden stemden tegen.

Gemeenteraden besluiten in september over planologische medewerking en lening aan Ijsselwind

IJsselwind heeft de gemeenteraad van Zutphen gevraagd of zij willen meewerken aan de planologische procedure (zogenoemde planologische medewerking). Daarnaast is de gemeenteraden van Lochem, Zutphen en Brummen gevraagd of zij een lening (ca € 60.000,- per gemeente) aan IJsselwind willen vertrekken waarmee een deel van de voorfinanciering van het ontwikkeltraject van IJsselwind kan worden gedekt. De gemeente Voorst heeft eerder aangegeven hier niet aan bij te kunnen dragen zolang de gemeente geen duidelijke visie heeft op grootschalige opwek van duurzame energie.

In september (/begin oktober) 2017 nemen de gemeenteraden van Lochem, Zutphen en Brummen hierover een besluit. Overigens betekent de bereidheid om planologische mee te werken of het verstrekken van een lening niet automatisch dat de raad van Zutphen ook de bestemmingswijziging en vergunningverlening goedkeuren. Daar moet zij te zijner tijd over besluiten.

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel trekken samen op in planologische procedure

In het gebied langs het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde is ruimte voor 3 windmolens. Eén van de beoogde molens staat op gronden die in eigendom zijn van het waterschap. Zij willen ook windenergie ontwikkelen om als waterschap energieneutraal te worden. De overige twee molens worden ontwikkeld door IJsselwind.
Met het waterschap en de gemeente Zutphen is afgesproken dat IJsselwind en het waterschap gezamenlijke initiatiefnemer zijn voor de planologische procedure voor 3 windmolens. Dit heeft als grote voordeel dat onderzoeken, de gesprekken en samenwerking met de omgeving en de gemeenten en de procedures gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen en worden kosten gedeeld.
Met het waterschap worden momenteel samenwerkingsafspraken gemaakt (incl kostenverdeling).

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp vergunning eind dit jaar gereed, moment van vaststelling onzeker

In de planning gaan we ervan uit dat het ontwerp van de bestemmingsplanwijziging en de ontwerpvergunning eind van dit jaar gereed zijn. Het MilieuEffectRapport (dat in concept gereed is) maakt hier onderdeel van uit.
Het college van B&W van Zutphen kan deze ontwerpen vaststellen en in procedure brengen. In de procedure kunnen belanghebbenden zienswijzen en bezwaar indienen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Zutphen om het bestemmingsplan en de vergunning vast te stellen.
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur (maart 2018) is het onzeker of de gemeenteraad zich voor de verkiezingen nog over dit onderwerp wil uitspreken of dat ze dit overlaten aan de nieuw te kiezen gemeenteraad.

Betrekken van omgeving en de politiek

IJsselwind en waterschap hebben gezamenlijk de gemeenteraadsleden van Lochen, Zutphen, Brummen en Voorst en de bestuursleden van het waterschap uitgenodigd voor een bezoek aan het coöperatieve windpark Nijmegen-Betuwe. Vanwege onvoldoende belangstelling is besloten om het geplande bezoek in juni te verplaatsen naar september (voor de besluitvorming).

Gezamenlijk met het waterschap wordt na de zomer ook het gesprek met de omgeving weer opgepakt. Daarbij wordt toelichting gegeven op de stand van zaken en wordt de wijze van participatie (o.a. wensen in het gebied, opzet gebiedsfonds en financiële participatie) besproken.

Uitwerken participatiemodel en business case

Voor de ontwikkeling van IJsselwind is het belangrijk dat naast het planologisch traject ook het participatiemodel en de business case gedetailleerd worden uitgewerkt. Dit zal gebeuren met een werkgroep van vertegenwoordigers van de coöperaties. Waar nodig worden daarbij ook (ervarings)deskundigen uitgenodigd. In juni is er een sessie geweest waarbij uitgebreid is stilgestaan bij de opzet en de aspecten van de business case met medewerking van Pim de Ridder.
Bij de uitwerking van het participatiemodel en de business case wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met de mogelijkheden om overlast in de omgeving te beperken en wensen van omwonenden mee te nemen. Daarnaast zal ook een langlopende windmeting ter plaatse moeten worden uitgevoerd voor een goede windvoorspelling.