Eind oktober heeft de gemeenteraad van Brummen besloten om IJsselwind een lening van 58.333 euro te verstrekken als bijdrage aan de ontwikkelkosten van twee windmolens op industrieterrein De Mars in Zutphen, nabij het Twentekanaal.

Eind september stemde de gemeenteraad van Zutphen al in met het eerder genomen besluit van het college van B&W voor het verstrekken van een lening aan IJsselwind. Daarnaast steunt de gemeenteraad in grote meerderheid (20 stemmen voor, 8 stemmen tegen) de plannen van IJsselwind en werkt zij mee aan de planologische procedure die nodig is om de molens daadwerkelijk te kunnen plaatsen op Zutphens grondgebied. Het gaat om het wijzigen van het bestemmingplan en het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
De gemeenteraden van Brummen en Zutphen zien de windmolens als belangrijke stap naar een energieneutraal Brummen en Zutphen. De raadsleden waren te spreken over het feit dat IJsselwind een initiatief van burgers is, verenigd in vier energiecoöperaties. Ook was men positief over het feit dat de revenuen van IJsselwind ten goede komen aan een gebiedsfonds voor omwonenden en aan nieuwe duurzame-energieprojecten van de coöperaties.
Binnen de gemeenteraad Zutphen is nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat op de beoogde plek hoe dan ook windmolens zullen komen. Als het plan van IJsselwind zou stranden, is de kans groot dat de provincie Gelderland doordrukt dat hier molens komen. Als dat door een commerciële windontwikkelaar gebeurt, staan de omwonenden en de gemeente met lege handen. Het gros van de raadsleden ziet de molens mede daarom liever gerealiseerd door de vier energiecoöperaties.

Samenwerking met waterschap Rijn en IJssel

Zoals bekend wordt het plan IJsselwind samen met het waterschap ontwikkeld (2 molens van IJsselwind, 1 molen van het waterschap). Voor de gezamenlijke onderzoeken (waaronder de MER) is een verdeelsleutel afgesproken met het waterschap, zodat IJsselwind deze kosten niet alleen hoeft te dragen.

Vervolgtraject

Nu de raad van Zutphen heeft besloten dat IJsselwind verder kan, start een volgende fase. Samen met de bewoners en de leden van de coöperaties gaat IJsselwind het gebiedsfonds en de participatie in IJsselwind verder uitwerken. Daarnaast wordt de businesscase verder uitgewerkt. Daarnaast gaat IJsselwind met direct omwonenden om de tafel om te kijken hoe we (via individuele dan wel collectieve maatregelen) eventueel door hen ervaren overlast verder kunnen verminderen dan wettelijk vereist, en hoe we de gebiedskwaliteit kunnen verbeteren. Tot slot wordt de MER afgerond en wordt een ontwerp bestemmingplan en omgevingsvergunning opgesteld.

De verwachting is dat in de lente van 2018 deze zaken geregeld zijn en dat de gemeente Zutphen dan een definitief besluit kan gaan nemen over de komst van de windmolens.