Het college van B&W van de gemeente Brummen heeft een principebesluit genomen waarin ze instemt met het plan van BrummenEnergie om een solarpark aan te leggen in de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca. 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. Het solarpark krijgt waarschijnlijk tussen de 7.500 en 8.000 zonnepanelen. Daarmee kunnen jaarlijks ca. 600 huishoudens in de gemeente Brummen van duurzame stroom worden voorzien.

De gemeente Brummen geeft in haar collegebesluit aan dat zij onder voorwaarden instemt met de ontwikkeling van een solarpark in de Elzenbos. Zo moet het solarpark landschappelijk worden ingepast en moet het Gelders Genootschap een positief advies geven over die landschappelijke inpassing. Daarnaast moet BrummenEnergie een constructieve dialoog aangaan met omwonenden en gebruikers van het gebied. Beide voorwaarden zijn al onderdeel van de standaard werkwijze van de coöperatie BrummenEnergie. Voordat het principebesluit door de gemeente via de media en andere kanalen is verspreid, hebben de omwonenden eerst een brief met uitgebreide informatie over het besluit en de vervolgstappen van BrummenEnergie ontvangen. 
De besluitvorming over het Solarpark Elzenbos is nog niet definitief. BrummenEnergie heeft voor de realisatie van het solarpark een omgevingsvergunning nodig. De gemeenteraad beslist daar uiteindelijk over.

Grond blijft beschikbaar voor woningbouw

De grond waarop het solarpark gepland is, is en blijft in eigendom van de gemeente Brummen. BrummenEnergie pacht de grond, in ieder geval voor 15 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De grond heeft als bestemming Woongebied, maar de gemeente gaat hier de komende jaren geen woningen bouwen is hun verwachting. Door hier tijdelijk een solarpark te realiseren wordt de grond efficiënt gebruikt en blijft de grond beschikbaar voor toekomstige woningbouw. De afspraken rondom de pacht, het grondgebruik en de landschappelijke inpassing worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en BrummenEnergie.

Volgende stappen

BrummenEnergie gaat het solarpark zelf ontwikkelen. Daarmee blijven de opbrengsten voor een groot deel in onze eigen gemeente. Deze worden conform onze statuten geïnvesteerd in projecten die onze Brummense samenleving duurzaam versterken in de breedste zin van het woord. 
BrummenEnergie zal nu de Omgevingsvergunning aanvragen. Als die verkregen is, vraagt BrummenEnergie de subsidie aan die nodig is om het solarpark te kunnen realiseren. Daarnaast investeert BrummenEnergie zelf in de realisatie van het park en kunnen ook inwoners en andere particulieren investeren in het project. Dat geldt zeker ook voor de omwonenden. Tegelijkertijd met het aanvragen van de Omgevingsvergunning start BrummenEnergie de komende maanden ook met het gesprek met de omwonenden over o.a. de landschappelijke inpassing van het solarpark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project.
De daadwerkelijke bouw van het solarpark zal naar verwachting niet eerder starten dan eind dit jaar of begin volgend jaar.