Er is op dit moment veel discussie over zonneakkers, zoals blijkt in dit artikel. De angst is dat zonneakkers goede grond onttrekken aan de landbouw, dat ze het landschap veranderen en negatieve effecten hebben op de natuur. BrummenEnergie heeft begrip voor die angsten en zorgen.

Tegelijkertijd staan we, ook als gemeenschap in Brummen, voor de gigantische opgave om ons energieverbruik te verduurzamen. Niet alleen raken fossiele brandstoffen op, ze zijn ook de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering als gevolg van de CO2-uitstoot. We kunnen de klimaatverandering nog een halt toeroepen als we op zeer korte termijn overgaan naar een duurzame en circulaire economie, gebaseerd op duurzame energiebronnen. 

Opgave energietransitie in Brummen

Om een beeld te geven van de opgave waar we voor staan: op dit moment wordt nog geen 5% van onze energie uit duurzame bronnen opgewekt. Alleen al in Brummen zijn 36 windmolens en 90 hectare zonnepanelen nodig om in 2050 in de totale energiebehoefte binnen onze gemeente te voorzien. En dan is een deel van de behoefte nog voorzien in geothermie en gaan we ervan uit dat we samen ook nog eens 46% besparen ten opzichte van wat we nu verbruiken. Kijkend naar die gigantische opgave, dan weten we één ding zeker: ons landschap gaat de komende jaren veranderen!

BrummenEnergie werkt als lokale energiecoöperatie hard aan de energietransitie. Zo ontwikkelen we op dit moment twee zonneparken: één aan de Doonweg met 15.000 panelen en één op de Elzenbos met rond de 8.000 panelen. Ook werken we samen met onze buurtcoöperaties en het waterschap aan de realisatie van drie windmolens op de Mars in Zutphen in het project IJsselwind. Daarnaast werkt de Eerbeekse industrie samen met de gemeente Brummen, BrummenEnergie en een groot aantal partijen aan een pilot om geothermie toe te passen voor de warmtevraag in de papierindustrie en aan een pilot om de restwarmte van de papierindustrie te gebruiken als warmtebron voor woningen. Tegelijkertijd leggen steeds meer particulieren en ondernemers in onze gemeente zonnepanelen op hun daken en zijn op andere manieren bezig met energiebesparing en het verduurzamen van hun woningen en bedrijven.

Energietransitie in het buitengebied

Maar dat alles is niet genoeg. Om die energietransitie te realiseren hebben we initiatieven uit de markt nodig. BrummenEnergie kan als coöperatie niet alle benodigde duurzame opwek realiseren, dat gaat haar span- en reikwijdte te boven. Een zonneakker, zoals nu beoogd in Hall is dan ook nodig om de energietransitie in Brummen te kunnen realiseren. Maar BrummenEnergie stelt wel een aantal voorwaarden aan het gebruik van zonne-energie op landbouwgrond. Zo mag er geen akkerbouwland onttrokken worden aan de voedselproductie. Grasland is een ander verhaal, omdat het verduurzamen van veeteelt tot een aanzienlijk kleinere veestapel zal leiden. Maar ook grasland is niet onbeperkt beschikbaar voor zonneakkers: er is een maximum dat gerelateerd is aan de verduurzaming van veeteelt. Daarnaast is BrummenEnergie vanuit haar coöperatieve gedachte van mening dat er bij elk project, dus ook bij zonneakkers, een professionele dialoog moet worden gevoerd met de direct omwonenden, waarbij er voor hen ruimte is om mee te denken over de landschappelijke inpassing. Bovendien vinden wij dat daar waar de lasten vallen, de gemeenschap ook van de lusten mag meegenieten. Een gebiedsfonds waarin de omwonenden een duidelijke stem hebben, is voor BrummenEnergie dan ook een voorwaarde bij elk grootschalig energieproject, of dat nu wind, zon, water of warmte is.

Zonneakker Hall

Op advies van de gemeente Brummen is de initiatiefnemer van de zonneakker in Hall met BrummenEnergie in gesprek gegaan om te kijken of we tot samenwerking kunnen komen. Die gesprekken zijn op dit moment gaande. BrummenEnergie stelt een eventuele samenwerking afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • Leden van BrummenEnergie en inwoners van de gemeente Brummen zouden moeten kunnen mee-investeren in het project;
  • De geproduceerde stroom is maximaal beschikbaar voor lokaal gebruik en bij de verkoop van de geproduceerde stroom zou onze samenwerkingspartner om partij moeten zijn voor dat deel van de productie waarvoor BrummenEnergie afnemers heeft verworven;
  • In het exploitatiemodel dient indien mogelijk en wenselijk een gebiedsfonds te worden voorzien, dat gevoed wordt uit de productie-opbrengst. Direct omwonenden hebben een duidelijke stem in het beheer van dit fonds. Uit het fonds worden landschappelijke, maatschappelijke of sociale investeringen in het gebied gefinancierd;
  • Een professionele dialoog met de omwonenden, uitgevoerd in samenwerking met BrummenEnergie.

BrummenEnergie is nu formeel geen partij als het gaat om de plannen voor de zonneakker in Hall. Zoals gezegd is BrummenEnergie nog in gesprek met de initiatiefnemers. Daarnaast heeft er ook een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met twee direct omwonenden in het gebied.