Samen met de energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen en Voorst ontwikkelen wij het coöperatieve windproject IJsselwind. Het project beoogd drie windmolens langs het Twentekanaal aan de noordkant van Zutphen. Twee van de molens zijn van de vier coöperaties, één molen is van Waterschap Rijn en IJssel met wie we intensief samenwerken.

Windmolens zijn bijzonder effectief in het opwekken van duurzame energie. Eén windmolens wekt voor ca. 2.000 huishoudens stroom op. En met één windmolen wordt net zo veel stroom opgewerkt als met 10 ha. zonnepanelen. Tegelijkertijd hebben windmolens een effect op de omgeving (omwonenden, natuur en landschap). Daarom mogen niet overal zomaar windmolens worden gebouwd en moet veel onderzoek worden uitgevoerd naar het effect van windmolens op de omgeving.

Milieu-effectrapportage

Afgelopen jaar zijn de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en de resultaten zijn vastgelegd in een milieu-effectrapport (MER). In het MER is beschreven wat de effecten zijn van de windmolens op de omgeving. Er is gekeken naar de mate van overlast voor omwonden (zoals geluid, slagschaduw en landschap). Maar ook om de effecten voor natuur of de risico’s voor de waterkeringen, gasleidingen en bedrijven in de omgeving. Uit het MER blijkt dat de windmolens van IJsselwind aan alle wettelijke verplichtingen voldoen en dat met een aantal aanvullende maatregelen hinder voor de omgeving nog verder kan worden beperkt.

Vergunning-aanvraag

Voordat we de windmolens mogen bouwen is er toestemming nodig van de gemeente Zutphen, de provincie en het waterschap. De gemeenteraad moet vergunning verlenen voor de bouw (omgevingsvergunningen) en wijziging van het bestemmingsplan goedkeuren. De provincie moet ontheffing verlenen voor de Natuurbeschermingswet (vogels en vleermuizen) en het waterschap moet een watervergunning verlenen (bouwen bij een waterkering). Afgelopen maanden is hierover intensief met deze partijen overlegd en afgestemd en komende maand worden alle noodzakelijke verzoeken en aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en wijziging van het bestemmingsplan door ons ingediend.

Om het de omwonenden en belanghebbenden zo makkelijk mogelijk te maken om kennis te nemen van de plannen en eventuele bezwaren kenbaar te maken wordt door de gemeente Zutphen gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Dat betekent dat alle vergunningen, ontheffingen en de wijziging van het bestemmingsplan dit najaar gelijktijdig ter inzage worden gelegd en dat er een gecoördineerde procedure is voor bezwaar en beroep.

Vervolg

Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Zutphen in het voorjaar van 2019 een besluit over de omgevingsvergunning en wijziging van het bestemmingsplan.
Als de vergunning verleend is kunnen wij subsidie aanvragen en ons gaan voorbereiden op het bouwen van de windmolens. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de molens in 2020 worden gebouwd.