Hoe wordt de winst van de drie beoogde windturbines van het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind gedeeld met de omgeving? Over die vraag zijn alle betrokken partijen het op hoofdlijnen eens geworden. Direct omwonenden krijgen een individuele financiële vergoeding. Daarnaast ontvangen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven jaarlijks een bijdrage vanuit het windpark. Dat is het resultaat van gesprekken met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad die speciaal voor dit windplan zijn opgericht.

Het gaat om het initiatief van IJsselwind (een samenwerking van vier lokale burger-energiecoöperaties uit Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst) en Waterschap Rijn & IJssel. Zij werken aan de ontwikkeling van drie windturbines bij industrieterrein De Mars en Eefde-West.
Beide initiatiefnemers willen eventuele hinder van de windturbines (slagschaduw, geluid en licht) zoveel mogelijk beperken. Daarnaast willen zij 20% van de winst delen met de omgeving. Met de overige winst worden zo veel mogelijk nieuwe duurzame energieprojecten gerealiseerd.

Bewonersplatform en Omgevingsadviesraad

Voor een goede dialoog met de direct omwonenden en om concrete afspraken te maken is een Bewonersplatform en een brede Omgevingsadviesraad opgericht. Beide worden ondersteund door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. De Omgevingsadviesraad bestaat uit het Bewonersplatform Eefde-West, stichting Eefde Tegenwind, Dorpsraad Eefde, de wijkteams Noordveen en Noorderhaven, de gemeenten Zutphen en Lochem en de initiatiefnemers: Waterschap en IJsselwind.

Bijdrage voor individuele bewoners en voor de dorpsraden

Afgesproken is dat de omgeving op twee manieren kan delen in de winst: met een individuele bewonersregeling en met een dorpen-/wijkenregeling. Eerste berekeningen laten zien dat er jaarlijks een bedrag van ca. €60.000 beschikbaar is voor de omgeving.
De gedachte is dat tweederde tot driekwart van dit bedrag wordt benut voor de bewonersregeling. De rest komt ten goede aan de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven.

Contouren bewonersregeling

Individuele bewoners in een straal van ca. 800 m rond de windturbines ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage. Het gaat om ongeveer 55 huishoudens. De straal van 800 m is voorgesteld door het Bewonersplatform en valt grofweg samen met de grens van de bebouwde kom van Eefde. Met name de bewoners in het buitengebied in de omgeving van de windturbines ervaren de gevolgen, daarnaast zijn op ca. 800 m de windturbines niet meer hoorbaar. Verder is afgesproken dat via een verdeelsleutel bewoners een hogere uitkering krijgen naarmate ze dichter bij de molens wonen. Met de huidige uitgangspunten vaieert de hoogte van de uitkering (indicatief) van ca. €2.500 tot ca. €75 euro per huishouden per jaar.

De komende maanden wordt met de direct omwonenden gesproken over de hoofdlijnen van de regeling. Op basis daarvan worden de details van de bewoners- en de dorpenregeling verder uitgewerkt met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad. De besturen van het Waterschap en IJsselwind stellen de regeling uiteindelijk vast.