Op 9 december aanstaande om 20:00 uur is de volgende ledenbijeenkomst van BrummenEnergie. In het ABK Huis in Hall.

 

Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen. Voor de pauze gaat het over windenergie en na de pauze is er een korte Algemene Ledenvergadering van BrummenEnergie (Coöperatie EBEM U.A.).

(Aanvankelijk was deze bijeenkomst eind november gepland, maar het bestuur heeft ervoor gekozen de bijeenkomst uit te stellen tot 9 december. Lees hier waarom)

Windenergie

Wind is een belangrijk thema, want zonder wind lijkt onze visie om in 2030 zelfvoorzienend te zijn, niet realiseerbaar. Tenminste wanneer wij trouw willen blijven aan ons motto van Brummen, voor Brummen. U bent vóór de zomer uitgenodigd om deel te nemen aan het provinciale programma Met Frisse Wind. De deelnemers aan dit programma hebben met elkaar een werkgroep gevormd, die op 25 november haar bevindingen rapporteert. Dit gebeurt in de context van het landelijke Energie Akkoord, dat een jaar geleden door veel partijen is onderschreven. Dit gaat o.a. over een groot aantal windturbines op zee én op land. Provincie en Rijk kunnen op een gegeven moment locaties aanwijzen. Wij gaven er de voorkeur aan om deel te nemen aan Met Frisse Wind om er eerst eens goed met leden en belangstellenden van BrummenEnergie over na te kunnen denken. Kortom: 9 december is een belangrijk moment, dit mag u niet missen!

Het rapport van de werkgroep en de reactie van het bestuur vindt u hier:

Rapport Windenergie in Brummen

Conclusies en Aanbevelingen van het bestuur

Om het rapport niet nog dikker te maken, zijn de bijlagen niet bijgevoegd. U kunt de bijlagen desgewenst opvragen via

Aanmelden

Tijdens de pauze kan iedereen, die nog geen lid is zich snel aanmelden als lid. Heel belangrijk. Bovendien zijn er aantrekkelijke aanbiedingen, exclusief voor onze leden, bijvoorbeeld voor groene stroom en voor zonnepanelen. Wordt dus nú lid, want belangrijk en aantrekkelijk.

Vrijwilligers gezocht

Na de pauze kiezen wij met onze leden een nieuwe penningmeester, kandidaat is Ko Kolk. Hij neemt na zijn benoeming het stokje over van Adriaan Brand, die zich gaat bezig houden met de opzet van de Coöperatie Raad (Toezicht). Wij zullen de leden ook informeren over afspraken met de gemeente Brummen, die belangrijk zijn voor onze continuïteit.

Daarnaast zoeken wij dringend een secretaris. Joyce van Heerden had tot 1 augustus jl. een dubbelrol op haar schouders van secretaris én webmaster. In januari had zij al te kennen gegeven, dat dit voor haar een te zware combinatie werd. Wij zijn heel blij, dat zij zich bezig blijft houden met de verdere ontwikkeling van onze site, maar tegelijk zitten we nu met de gebakken peren en zonder secretaris. Dus wie helpt ons uit de brand? Wij zoeken ook een ledenadministrateur, die bovendien de afstemming doet met onze partners.En vrijwilligers voor de werkgroepen Communicatie & Werving en nieuwe bestuursleden voor de aandachtsgebieden Wind, Biomassa en Waterenergie.

Voor ons is het deel na de pauze minstens zo belangrijk als vóór de pauze, want er rust nú teveel werk op te weinig schouders. Is het niet zo, dat vele handen licht werk maken?

AGENDA

19.30 uur Inloop, koffie en thee
20.00 uur start bijeenkomst – welkom voor leden en belangstellenden
20.05 uur thema Wind – rapportage werkgroep Met Frisse Wind, toelichting op de Conclusies en aanbevelingen van het bestuur, discussie
21.00 uur pauze en gelegenheid u aan te melden als lid en/of vrijwilliger
21.15 uur ledenvergadering met stemming over Conclusies en aanbevelingen, terugblik 2014, vacatures en bestuursverkiezing
22.00 uur sluiting van de vergadering